Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de hierna volgende voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gebruiker: Totam Seeds B.V., gevestigd te Honselersdijk (KvK-nr: 52527123);
 2. Wederpartij: degene met wie gebruiker een overeenkomst – in welke vorm dan ook – aangaat, dan wel aan wie gebruiker een aanbieding doet;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot verkoop/levering van onder meer, maar niet uitsluitend tuinbouwproducten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door gebruiker tot het aangaan van een overeenkomst en alle overeenkomsten (en overige rechtsverhoudingen) tussen gebruiker en de wederpartij, alsmede de uitvoering daarvan, waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Wanneer deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn alle bepalingen van de voorwaarden van kracht, voor zover daarvan niet door beiden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij gebruiker deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van de overeenkomst en prijzen

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsoverzichten van gebruiker zijn vrijblijvend en kunnen steeds door gebruiker worden herroepen. Alle in prijsoverzichten genoemde prijzen zijn richtprijzen en slechts vermeld ter prijsindicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment van uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie door gebruiker van een door de wederpartij geplaatste order. Afspraken met ondergeschikten van gebruiker binden niet dan nadat en voor zover zij door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Algemene aanduidingen, beschrijvingen en illustraties van de soort, aard, kwaliteit en dergelijke van door gebruiker te leveren zaken zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en/of garantieaanduiding en blijven het (intellectuele) eigendom van gebruiker. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Indien de wederpartij een aanbieding of offerte niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in de vorige zin bedoelde gegevens terug te geven aan gebruiker.
 4. Adviezen van gebruiker voorafgaande aan, bij of na het sluiten van de overeenkomst worden slechts verstrekt als vrijblijvende informatie welke de wederpartij zelf moet interpreteren en toepassen. Wederpartij kan geen aanspraken ontlenen aan adviezen verstrekt door gebruiker.
 5. Gebruiker mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van door de wederpartij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst aan gebruiker verstrekte informatie.
 6. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, de prijzen luiden in euro’s EXW Maasdijk
 7. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht gebruiker niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens. Voor onjuistheden in de door de wederpartij aangeleverde gegevens dan wel de gevolgen daarvan, is gebruiker nimmer aansprakelijk.
 9. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is gebruiker bevoegd evenredig hogere kosten in rekening te brengen. Gebruiker zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van de som kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging melden.
 10. Ingeval gebruiker de hogere som in rekening brengt binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen – en de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs afwijkt – is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst op die grond te ontbinden.
 11. Gebruiker behoudt zich los van het bepaalde in lid 9 en 10 het recht voor haar prijzen te wijzigen. Elke nieuwe prijslijst stelt de voorgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijslijst geplaatste orders.

Artikel 4: Levering

 1. Is in de overeenkomst een levertijd opgenomen, dan is dit – behoudens schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen – nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd dient de wederpartij gebruiker derhalve in gebreke te stellen, waarbij gebruiker een redelijke termijn moet worden geboden alsnog na te komen.
 2. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt de levertijd in ieder geval verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van gebruiker ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door gebruiker gehanteerde standaardhoeveelheden of een veelvoud daarvan, is gebruiker vrij de naast hogere standaardhoeveelheid te leveren.
 4. Voor bestellingen met een waarde van minder dan € 250 behoudt gebruiker zich het recht voor €  25 verwerkingskosten in rekening te brengen.
 5. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door gebruiker wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
 6. Het is gebruiker toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Levering geschiedt Ex Works (EXW) Maasdijk van de gebruiker volgens Incoterms 2000, behoudens voor zover door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien gebruiker op verzoek van de wederpartij toch zorgdraagt voor het vervoer van de voor de wederpartij bestemde zaken, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij.
 8. De wederpartij dient bij het plaatsen van een bestelling schriftelijke gegevens te verstrekken omtrent van toepassing zijnde regelgeving van het land van bestemming.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 1. Gebruiker behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde zaken tot de algehele betaling van de kooprijs, alsmede van alle bijkomende kosten, alsmede van alle nog openstaande vorderingen terzake van eerdere leveringen, alsmede van hetgeen wederpartij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
 2. Door gebruiker afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen. Het is de wederpartij niet toegestaan de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Gebruiker is door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (doen) nemen zonder rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling.
 4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering overeenkomstig de wet of faillissement zal wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van gebruiker.

Artikel 6: Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadigen van de verkochte zaken, gaat op wederpartij over op het moment waarop het product voor verzending gereed is op het bedrijf, een en ander nadat wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling van de vorderingen van gebruiker dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Betaling dient voorts te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door gebruiker aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of reclames in de zin van artikel 10, schorten de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
 2. Wederpartij is in gebreke door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling is vereist. Wederpartij is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente inzake handelsovereenkomsten hoger is, in welk geval die wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is tot de dag van algehele voldoening.
 3. Indien de wederpartij in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen zijn de verplichtingen van gebruiker automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij hetgeen hij opeisbaar verschuldigd is volledig heeft voldaan (betaling van eventuele buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen).
 4. Gebruiker is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor betaling van haar werkzaamheden, verschotten of kosten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van wederpartij naar het oordeel van gebruiker daartoe aanleiding geeft, is gebruiker gerechtigd van wederpartij te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door gebruiker te bepalen vorm. Indien wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is gebruiker gerechtigd – onverminderd zijn overige rechten – de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of te ontbinden en is al hetgeen wederpartij aan gebruiker uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surséance van betaling of schuldsanering van de wederpartij is al hetgeen wederpartij aan gebruiker verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.
 6. Betalingen door de wederpartij gedaan nadat van hem krachtens deze algemene voorwaarden rente en kosten verschuldigd zijn, zullen in de eerste plaats in mindering strekken op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en vervolgens op de hoofdsom.
 7. Gebruiker behoudt zich overigens het recht voor om overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:52 ev. BW, 6:262 BW en 6:264 BW uitvoering van orders geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 8: Incassokosten
Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening – buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten – voor rekening van de wederpartij.  Een en ander houdt onder meer in dat de in gebreke zijnde wederpartij – onverminderd eventuele proceskosten – ter zake van de kosten veroorzaakt door het in gebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 70, dan wel, indien dit bedrag hoger is, de werkelijke incassokosten.

Artikel 9: Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat het geleverde product naar haar beste vermogen zal voldoen aan de hierbij behorende productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie. Gebruiker staat er voorts niet voor in dat het geleverde product voldoet aan het doel dat de wederpartij hier aan geeft.
 2. Elke eventuele garantie van de zijde van gebruiker vervalt, indien de wederpartij de producten bewerkt, dan wel laat verwerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken of onoordeelkundig, oneigenlijk of anderszins onjuist gebruikt.
 3. Na afloop van een eventuele garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Reclames en klachten

 1. De wederpartij dient de gekochte producten dan wel geleverde werkzaamheden bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen vijf dagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbond en/of factuurgegevens aan gebruiker te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Totam Seeds mede te delen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 4. Indien de wederpartij geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 5. Ingeval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid, de technische zuiverheid en de gezondheid kan op verzoek van één van der partijen een onderzoek plaatsvinden door de NAKTuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland. De met dit onderzoek verband houdende kosten zullen worden gedragen door de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij. Dit verzoek moet zijn ingediend binnen 3 maanden na de eerste melding van het probleem bij de wederpartij of de gebruiker. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een erkend monster. De uitslag van dit onderzoek bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 16 genoemde instanties.
 6. Een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, tenzij gebruiker aan wederpartij te kennen heeft gegeven dat hij die reclame gegrond acht.
 7. Bij een terechte – en juist ingediende – klacht, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11: Overmacht

 1. Partijen zijn ingeval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: ziekte van de door gebruiker ingeschakelde persoon ter uitvoering van de overeenkomst of van de door haar ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door      overmacht niet of niet tijdig kan leveren dan wel presteren.
 6. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de      overeenkomst (voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft) schriftelijk te      ontbinden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde product dan wel de geleverde prestatie, tenzij de wederpartij aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van gebruiker die bij zorgvuldig en deskundig handelen vermeden zou zijn.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zaad of plantmateriaal dat niet door of in opdracht van gebruiker is vermeerderd en/of gereproduceerd.
 3. Indien er sprake is van overmacht als omschreven in artikel 11 is gebruiker niet verplicht tot enige schadevergoeding.
 4. De wederpartij is verplicht de schade ten aanzien van geleverde producten of werkzaamheden waarover hij een klacht bij gebruiker indient, zoveel mogelijk te beperken.
 5. Indien gebruiker (op basis van één of meerdere voorwaarden) aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de producten of de werkzaamheden, dan wel – indien deze beperking in rechte geen stand houdt – tot de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door gebruiker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 6. Onder schade als hierboven wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
 7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door gebruiker ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Artikel 13: Vrijwaring
De wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door wederpartij verstrekte gegevens/aangeleverde producten, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Gebruiker zal haar verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 2. In afwijking van het eerste lid is gebruiker gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke of administratieve procedure, de door of namens wederpartij verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.

Artikel 15: Gebruik van merken en tekens
Het is de wederpartij niet toegestaan gebruik te maken van merken en tekens die door gebruiker worden gebruikt ter onderscheiding van zijn producten van die van andere rechtspersonen/ondernemingen, dan wel gebruik te maken van niet duidelijk onderscheidbare merken en tekens. Uitzondering hierop is de verhandeling van producten in oorspronkelijke verpakking van de gebruiker met de door hem aangebrachte merken en tekens.

Artikel 16: Gebruik van zaden
Het is de koper niet toegestaan om zaden, in welke vorm dan ook aan derden ter beschikking te stellen of naar andere landen te exporteren anders dan overeengekomen met de verkoper. Indien dit toch zonder goedkeuring van verkoper geschiedt zal de koper driemaal de overeengekomen prijs in artikel 3 verschuldigd zijn aan verkoper.

Artikel 17: Geschillenbeslechting

 1. Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement waar het bedrijf van gebruiker gevestigd is, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 17 gekozen recht dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd verklaren.
 2. Ingeval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of anders middels mediation – volgens het NMI Mediation Reglement 2001, of een daarvoor in de plaats getreden reglement – tot een oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbiter of aan de burgerlijke rechter voorleggen.

Artikel 18: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten die gebruiker met de wederpartij sluit en op eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de United Nations Convention on the International Sales of Goods (het Weens Koopverdrag).